Achievements


Here are the achievements of CPT.

2018-2019

 • 3 students, Junyi Wang, Evan Zhang, Richard Yi, qualified for the Canadian Computing Olympiad
  • Junyi Wang received a silver plaque
  • Evan Zhang received a silver plaque
  • Richard Yi received a silver plaque
 • All 3 teams qualified for ECOO Provincials
  • Congratulations to Yi Deng, Matthew Mach, Emily Hu, Rohit Krishna, Tony Chen, Evan Zhang, Junyi Wang, Richard Yi, Jiayue Wu, Yuan Yang, Hannah Zhu, and Jaclyn Woon!
  • 1 team placed 4^{\text{th}} (Yi Deng, Evan Zhang, Junyi Wang, Richard Yi)

2017-2018

 • 2 students, Evan Zhang and Richard Yi, qualified for the Canadian Computing Olympiad
  • Evan Zhang received a silver plaque
  • Richard Yi received a bronze plaque
 • 1 team (Arsh Raza, Richard Yi, Jeffrey Gao, Jiayue Wu) qualified for ECOO Provincials